ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

           ด้วยส่วนแผนงานฯ จะจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติงานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในรอบ 11 เดือนของทุกหน่วยงาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 20 สิงหาคม 2563) จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Co-working space ชั้น 1 โซน F อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint ตามรูปแบบที่เคยนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 1 โดยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
 1)ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
  1.  เป้าหมายและผลลัพธ์การบริหารที่เป็นเลิศตามหลัก OKRs (ตามคำรับรองฯ ข้อ 1)
  2. ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ตามคำรับรองฯ ข้อ 2)
  3. ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน (ตามคำรับรองฯ ข้อ 3)
2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (* ที่ไม่ซ้ำกับตัวชี้วัดในข้อ 2 และไม่ต้องรายงานผลในส่วนของตัวชี้วัดพื้นฐานของหน่วยงาน)
      ทั้งนี้ ในกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์จากการดำเนินงานให้ชัดเจน และขอให้ทุกหน่วยงานควบคุมเวลาในการนำเสนอผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยให้เวลาการนำเสนอกลุ่มสำนักวิชาและศูนย์/สถาบันหน่วยงานละ 15 นาที และกลุ่มสำนักงานอธิการบดีหน่วยงานละ 10 นาที และขอให้หน่วยงานจัดส่งไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงานมายังส่วนแผนงานฯ ที่ lwarapor@gmail.com เพื่อรวบรวมภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้ >>> คลิ๊กที่นี้

Facebook Comments Box