ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็กและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นั้น
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรทุนสำหรับโครงการวิจัยทั้งสองประเภทตามนโยบายข้างต้น โดยหัวข้อดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
  1. อันดับการเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
   นครศรีธรรมราช
  1. ปัจจัยที่เลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และปัจจัยที่ไม่เลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากการสอบคัดเลือกผ่าน
   ระบบ TCAS รอบใดที่ให้ผลดีที่สุด
  1. การลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ)
การประเมินผลระบบ UKPSF / ผลสัมฤทธิ์จากการนำระบบ UKPSF มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 73787
เอกสารประกอบ
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
  3. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564                                
Facebook Comments Box