คู่มือการปฏิบัติงาน

           ด้วยงานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน “การนำกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เข้าแผนงบประมาณประจำปี ” เพื่อให้การนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการ เข้าแผนงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณกับส่วนการเงินและบัญชีได้อย่างรวดเร็วในลำดับต่อไป 
           ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานต้นเรื่อง ที่นำกิจกรรมหรือดครงการเข้าระบบงบประมาณ WU-MIS จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสกมนต์ หม่อมวิญญา เบอร์โทรภายใน 73768 หมายเลข UniXcape: 74570
 

<<< ดาว์นโหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติงาน "การนำกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เข้าแผนงบประมาณประจำปี "

Facebook Comments Box