การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอความกรุณาจัดส่งข้อเสนอคำขอตั้งงบลงทุนจากรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่รวมคำขอตั้งงบลงทุนจากรัฐ) ผ่านระบบงบประมาณ WU MIS ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่วนแผนงานฯ จะได้ดำเนินการตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป
ทั้งนี้สามารถ Download ไฟล์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
Facebook Comments Box