ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็กและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นั้น
 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรทุนสำหรับโครงการวิจัยทั้งสองประเภทตามนโยบายข้างต้น โดยหัวข้อดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
  1. หัวข้อที่เกี่ยวกับ “การจัดการเรียนการสอนไร้พรมแดน ช่วงวิกฤติโควิด”ที่เน้นนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์หรือแอฟพลิเคชั่นรองรับการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ หรืออื่นๆ
  2. หัวข้อที่เกี่ยวกับ “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อในต่างประเทศ – – ความท้าทายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อในต่างประเทศในสถานการณ์โควิด”
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ)
  1. หัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษาปัจจุบันเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา”
  2. หัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษาปัจจุบันเรื่อง “การเรียนออนไลน์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”
  3. หัวข้อที่เกี่ยวกับนักศึกษาปัจจุบันเรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์”
  4. หัวข้อที่เกี่ยวกับ “การประเมินผลระบบ UKPSF / ผลสัมฤทธิ์จากการนำระบบ UKPSF มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”
 
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 73787
เอกสารประกอบ
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
  3. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
Facebook Comments Box