บุคลากร ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

นาง สุภาวดี  สารพงษ์

Mrs. Supawadee Sarapong

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3765, 0-7567-3763-5

เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3765, 3763-5

E – mail  ssupawad@wu.ac.th

 

Facebook Comments Box