บุคลากร ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

นาง ศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว

Mrs. Sasirat Prasatkaew

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยสถาบัน (กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง และงานบริหารทั่วไปและธุรการ)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3765, 0-7567-3763-5

เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3765, 3763-5

E – mail  wsasirat@wu.ac.th

Facebook Comments Box