บุคลากร ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

นางสาว นฤมล  สุทธิ

Miss Narumol Sutti

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3763, 0-7567-3765

เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3763, 3765

E – mail  snarumon@wu.ac.th

Facebook Comments Box