เป้า 16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และโปร่งใสในทุกระดับ

เพื่อดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมุ่งพัฒนาองค์กรการศึกษาคุณภาพ เพื่อการ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์การธรรมรัฐ ซึ่งหมายถึงหมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ การมีนิติธรรมในการดำเนินงาน การยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การรับผิดชอบต่อภารกิจและสังคม และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้สูง บริหารงานด้วยทีมบริหารที่เข้มแข็ง
โดยได้มีการดำเนินการวางระบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน และมีกระบวนการกำกับให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตรงหรือใกล้เคียงตามแผนที่เสนอมา และมีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจกับประสบการณ์ระบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีทุกปี โดยมีผลความพึงพอใจที่ระดับ

งบประมาณ

 • งวดตุลาคม 2562
 • งวดพฤศจิกายน 2562
 • งวดธันวาคม 2562
 • งวดมกราคม 2563
 • งวดกุมภาพันธ์ 2563
 • งวดมีนาคม 2563
 • งวดเมษายน 2563
 • งวดพฤษภาคม 2563
 • งวดมิถุนายน 2563
 • งวดกรกฏาคม 2563
 • งวดสิงหาคม 2563
 • งวดกันยายน 2563
Facebook Comments Box