การบริหารงานของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน

     ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มีจำนวน 6 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 2) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3) งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ 4) งานวิจัยสถาบัน 5) งานติดตามและประเมินผลงานบริหาร และ 6) งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในภาพรวมภารกิจของส่วนแผนงานฯ ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
 1. งานการเงิน และพัสดุ
 2. งานสารบรรณ
 3. งานประชุมส่วนแผนงานฯ
 4. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนแผนงานฯ
 5. งานเลขานุการหัวหน้าส่วนแผนงานฯ และหัวหน้างาน
งานบริหารความเสี่ยง
 1. วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
 2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
งานควบคุมภายใน
 1. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.4)
 2. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.5)
 3. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเสนอต่อกระทรวง อว.
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 3. จัดทำแผนรับนักศึกษา
 4. จัดทำแผนอัตรากำลังสายวิชาการ
 5. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
 6. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
 7. การบริหารงบประมาณประจำปี
 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
 2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษา
 3. จัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตบัณฑิต
 4. จัดทำรายงานประจำปี
 5. ปรับปรุงรหัสโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย
 6. งานวิจัยสถาบันอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประกอบการวางแผน
 1. งานกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีและแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีในทุกสิ้นไตรมาส
 2. จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีปีละ 2 ครั้ง
 3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตามนโยบายการบริหารงานอธิการบดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. งานปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. งานประชุม/สัมมนา/อบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. งานติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. งานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย
 5. งานจัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Self-Assessment Report, SAR)
 6. งานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 7. งานบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHEQA Online
 8. งานส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรเพื่อเข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพในระดับสากล

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

“เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนนโยบาย พันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย”

พันธกิจของหน่วยงาน

 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผน ในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 2. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติโดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามและประเมินผลงานการบริหาร เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. วิจัยสถาบัน และพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 5. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
 6. สนับสนุนและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล
Facebook Comments Box