ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมือวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งกิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เนืองจากข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำ SWOT Matrix ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 นั้น

ในการนี้ ส่วนแผนงานจึงใคร่ขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยลักษณ์" ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

มีรายเอียดข้อมูลดังนี้

1.กำหนดการ

2.ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี "ให้นโยบายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ"

3.แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญ

4.ข้อมูลประกอบประเด็นจุดแข็ง

5.ข้อมูลประกอบประเด็นจุดอ่อน

6.ข้อมูลประกอบประเด็นโอกาส

7.ข้อมูลประกอบประเด็นอุปสรรค

7.ข้อมูลสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 13ก.ย.2559

Facebook Comments Box