ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4ปี (พ.ศ.2561-2564) และระยสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น

ในการนี้ ส่วนแผนงานจึงใครขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้มีเอกสารประกอบการสัมมนาดังนี้

1.กำหนดการ

2.คะแนนเฉลี่ย SWOT

3.ผลการจัดอันดับความสำคัญ

4.แบบฟอร์ม swot-matrix

5.แบบฟอร์มจัดทำแผนยุทธ20ปี

 

 

Facebook Comments Box