ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560

          ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น

          เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 25๖๐ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน การมุ่งสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมหาวิทยาลัยสีเขียว จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ

          หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพรเดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน โทร. 3787

เอกสารแนบมีดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

2. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560

Facebook Comments Box