แบบรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานตามแบบ ปย.1 และ ปย.2

  1. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน-สตง.
  2. แจ้งกำหนดการ
  3. แบบมอบหมายผู้รับผิดชอบ
  4. แบบ ปย.1 ปี 2560
  5. แบบ ปย.2 ปี 2560
Facebook Comments Box