ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น

     เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรทุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน หรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  โดยหัวข้อดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ

1.  เรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

2.  ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ TCAS มีผลต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างไร

3.  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็นอย่างไร

4.  ผลกระทบของยุคดิจิทัลต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานในอนาคต

จึงขอเชิญชวนบุคลากรเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง30 พฤศจิกายน 2561 โดยการพิจารณาจัดสรรทุนจะทยอยดำเนินการ เพื่อให้ผู้วิจัยที่มีความพร้อม มีเวลาสำหรับการวิจัยมากขึ้น

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787

เอกสารประกอบ

 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 25๖2 ลงวันที่   17 ตุลาคม 2561

 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562

Facebook Comments Box