sekmon momvinya

คู่มือการปฏิบัติงาน“การนำกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เข้าแผนงบประมาณประจำปี ”

คู่มือการปฏิบัติงาน           …

คู่มือการปฏิบัติงาน“การนำกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เข้าแผนงบประมาณประจำปี ” Read More »

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานปร …

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Read More »

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด …

ชมรมพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 25 วัด ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบป …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชุมชี้แจงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ ชุดวุฒิสภา Read More »

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษ …

บุคลากรส่วนแผนงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้และถ่ายภาพในกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #1 Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุ …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »