แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งให้เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงบประมาณ  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

         ในการนี้  ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ใคร่ขอแจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ รายละเอียดตามไฟล์ดังนี้

  1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  2. แบบฟอร์มการจัดทำคำขอ(งบภายใน)ประจำปี2565

  3. บันทึกข้อความเลขที่ อว 75040502/570/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

Facebook Comments Box