GREEN DPL

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

สถานะความก้าวหน้า
ดำเนินการไปแล้ว 70%

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ กับการจัดการแต่ละด้าน UI GreenMertic

1.สถานที่ตั้งของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

2.ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ กับสิ่งแวดล้อมสีเขียว

     ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ของหน่วยงานกับจำนวนบุคลากร ที่มีจำนวน 11 คน จึงไม่สามารถจัดวางกระถางต้นไม้เหรือตกแต่งส่วนหย่อมขนาดใหญ่ได้ อย่างไรก็ตามบนโต๊ะทำงานก็มีการจัดกระถางต้นไม้ เพื่อความสวยงาม และสร้างความผ่อนคลายจาการทำงานได้เป็นอย่างดี

3.จำนวนบุคลากรของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีจำนวนบุคลากร 11 ประกอบด้วย

– หัวหน้าส่วน จำนวน 1 คน

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 8 คน

– พนักงานธุรการ จำนวน  2 คน

ตามโครงสร้างของหน่วยงาน จะเป็นไปตามภาพดังนี้

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

1.การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้

1.1 หลอดไฟฟ้า  จำนวน 28 หลอด

1.2 คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชุด

1.3 เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง

1.4 เครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

1.5 เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

1.6 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

1.7 ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง(มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์5)

1.8 ไมโครเวฟ จำนวน  1 เครื่อง  

2.การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

N/A

3.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

ไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ

4.การอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

มาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้งานหรือทำงานแล้วเสร็จ

2.ปิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดหลังเลิกงาน เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว

3.กระตุ๊กสวิตซ์ไฟส่องสว่างที่โต๊ะทำงานเมื่อพนักงานทุกคน เลิกงาน หรือไม่อยู่ในบางส่วน ให้เหลือเพียงส่วนที่ใช้งาน

4.ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00น.(ช่วงพักเที่ยง) และเวลา 16.00น.(ก่อนเวลาเลิกงาน)

5.เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับวันดินโลกและการปลูกป่า

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มีมาตรการลดการใช้กระดาษ ดังนี้

  • จัดพิมพ์เอกสารเท่าที่จำเป็น
  • ตรวจสอบความถูกต้องหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์ต้นฉบับ
  • จัดการแยกกระดาษเพื่อนำไปใส่กล่องรีไซเคิล
  • การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้งานใหม่
  • ลดการสำเนาแบบ 2 หน้า
  • Save file หรือส่งงานในรูปแบบ PDF  email line แทนการใช้กระดาษ
  • ใช้การประชุมผ่านระบบ e-meeting

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

รอเพิ่มเติมข้อมูลแต่ละข้อ

1.นโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

2.โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

3.การจัดการขยะมีพิษ

4.การจัดการขยะอินทรีย์

5.การบำบัดขยะอนินทรีย์

6.การจัดการน้ำเสีย

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
รอเพิ่มเติมข้อมูลแต่ละข้อ

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน 
2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ 
3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
4.นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
รอเพิ่มเติมข้อมูลแต่ละข้อ

1.จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน 
2.ความคิดริเรื่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย 
3.นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

4.ใช้บริการรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเดินทางในมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน รอเพิ่มเติมข้อมูล

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด 
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

WALAILAK GOGREEN

กิจกรรม Green DPL.

Kick off “Walailak Go Green” เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  เดินหน้าอย่างเป็นทางการกับพิธีเปิด  Kick off “Walailak Go Green” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ สานรับนโยบายโลกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 

“ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  
กิจกรรมสัมมนา จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน 1.ชาญชัย ตันติวัฒโนดม และ 2.เสกมนต์ หม่อมวิญญา  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว