แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)

 แผนยุทธศาสตร์20ปี ฉบับเต็ม(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)แผนฯโดยระเอียด

แผนยุทธศาสตร์20ปี

 

 แผนยุทธศาสตร์20ปี ฉบับย่อ

แผนยุทธศาสตร์20ปี

 

Facebook Comments Box