ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็กและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนได้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ขึ้น

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานสายวิชาการเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2562  ทั้งนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787

 เอกสารประกอบ

Facebook Comments Box