การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การวางแผนงบประมาณ

1 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงานทบทวนภารกิจ การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนำผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาเพื่อประกอบการทบทวนการกำหนดแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จของหน่วยงาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

11 ธันวาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ที่เชื่อโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

27 ธันวาคม 2562  หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบลงทุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

31 มกราคม 2563  หน่วยงานจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ไม่รวมคำขอตั้งงบลงทุนจากรัฐ)

การจัดทำงบประมาณ

  • มกราคม – เมษายน 2563   สำนักงบประมาณพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ
  • พฤษภาคม – สิงหาคม 2563   รัฐพิจารณางบประมาณ
  • กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563   ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ พิจารณารายละเอียดงบประมาณของทุกหน่วยงาน
  • เมษายน – พฤษภาคม 2563   ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เสนอกรอบแผนงบประมาณรับ (เงินรัฐ+เงินรายได้) และแผนงบประมาณจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  • มิถุนายน – กรกฏาคม 2563 
    • 1.คณะกรรมการกลั่นกรองแผนฯ พิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ
    • 2.หน่วยงานปรับแผนตัวชี้วัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการเสนอตั้ง

อนุมัติงบประมาณ

สิงหาคม – กันยายน 2563   คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ตามลำดับ

Facebook Comments Box