ข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

Facebook Comments Box