ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ไปพัฒนาการทำงานและการให้บริการของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวทางออนไลน์จากลิงค์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และขอขอบคุณในร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NTvEcDIKG06SpGqvaHCi6MD7oIQNRUxBgXxxbR4m7vhUNk5PQjJTNzAzTENJRFBXUUZVWkpBQUVMQS4u 

Facebook Comments Box