แบบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับใช้ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี 2561

 template_รายงานสิ้นปี2561(ไฟล์ PPT)

สรุปตัวชี้วัดตามภารกิจพื้นฐาน ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2561  สำหรับใช้ประกอบการจัดทำ PPT ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน

 กลุ่มสำนักวิชา-วิทยาลัย

 กลุ่มศูนย์_สถาบัน

 กลุ่มส่วน_หน่วย_โครงการ

 แบบรายงานผล-ตัวชี้วัดเร่งด่วน61

 ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดยุทธ61

 สารสนเทศสำคัญ-สำนักวิชา edit 08-2561  

หมายเหตุ ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานสำคัญในส่วนของเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งจากภายในและภายนอก เพิ่มเติมใน ppt ด้วย

 ร้อยละการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 10 เดือน(ค่าไฟฟ้า) 

 สรุปผลการตรวจประเมิน-5ส-หน่วยงาน-ครั้งที่ 1-6 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ MIS ณ เดือนสิงหาคม 2561 

 FTES-ป.ตรี60  

 FTES-บัณฑิตศึกษา60 

 อัตราการตกออก 

 ความพึงพอใจผุ้ใช้บัณฑิตและร้อยละการได้งานทำ 

 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  

 

Facebook Comments Box