ข่าวสารจากส่วนแผนงาน

แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรค์งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือนำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ เอกสารแนบ_1.1_เศรษฐก …

แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรค์งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Read More »

แบบรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานตามแบบ ปย.1 และ ปย.2

แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน-สตง. แจ้งกำหนดการ แบบมอบ …

แบบรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานตามแบบ ปย.1 และ ปย.2 Read More »

ข้อมูลในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

ตามที่ได้จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการแ …

ข้อมูลในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 Read More »

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

 เอกสาร “แนวทาง: การจัดวางระบบควบคุมภายในและ …

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน Read More »